Projekt budowlany 2022/2023 – jak wygląda forma projektu budowlanego?

Od 1 stycznia bieżącego roku zmieniła się forma projektu budowlanego. Do 2021 roku projekt architektoniczno-budowlany zawierał zarówno projekt zagospodarowania tereny (PZT), projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny oraz projekty instalacyjne. Po nowelizacji ustawy niezbędny do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę stał się jedynie projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczny. Pozostała część projektu została przeorganizowana na nową formułę projektu technicznego, który jest niezbędny do rozpoczęcia prac na terenie budowy. Ograniczenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę znacznie przyśpiesza proces uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jednak pamiętać, że termin Urzędowy wydania decyzji administracyjnej nadal wynosi 65 dni, ale ten czas można wykorzystać do opracowania kompletnego projektu technicznego.

Jak nowelizacja ustawy o Prawie Budowlanym wpłynęła na cenę wykonania projektu

Po nowelizacji ustawy o Prawie Budowlanym cena usług projektowych uległa znacznemu wzrostowi  z uwagi na poszerzenie zakresu opracowania projektów instalacyjnych. We wcześniejszej wersji projektu budowlanego, projekty instalacyjne zawierały (w dużym uproszczeniu) kilka kresek. Aktualnie zakres prac projektowych uległ znacznemu uszczegółowieniu, przez co projekt techniczny instalacji sanitarnych oraz elektrycznych bardziej przypomina już projekt wykonawczy, niż stary projekt budowlany dla części instalacyjnej.  

Dla porównania, do 2021 roku projekt instalacji elektrycznych oraz sanitarnych hali z budynkiem socjalno biurowym o powierzchni 1200 m2 wynosiły ok. 6 000 zł – 8 000 zł netto, dziś projekt instalacji elektrycznej oraz sanitarnej wynosi nawet 18 000 zł – 20 000 zł netto, a więc w nowej formule koszt wykonania projektów instalacyjnych wzrost o ok. 300%. Jeżeli interesuje Cię finalny koszt budowy hali stalowej zapoznaj się z naszym Kalkulatorem budowy hal oraz tematem blogowym opisujący ceny budowy hali stalowej.

Projekt hali z biurem

Co wchodzi w skład projektu budowlanego 2022 – 2023

Jak wspomniałem we wcześniejszej części opracowania, na projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny składa się:

Projekt koncepcyjny.

 • Wstępne zagospodarowanie terenu
 • Wykonanie rzutów wszystkich kondygnacji
 • Wykonanie przekrojów
 • Wykonanie widoków elewacji
 • Wizualizacja obiektu
 • Analiza MPZP i uwarunkowań prawnych

Po pisemnej akceptacji projektu koncepcyjnego przez Inwestora, firma Konspekt przystępuje do opracowania właściwego projektu budowlanego.

Projekt budowlany – do uzyskania pozwolenia na budowę

 • Projekt zagospodarowania terenu

– usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym

– sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

– układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich

– informację o obszarze oddziaływania obiektu.

 • Projekt architektoniczno-budowlany

– układ przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektów budowlanych

– zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych

– charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych

– opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

– projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko

– charakterystyka ekologiczna

– informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

 • Uzgodnienia branżowe sanepid, p. poż.
 • Obsługa wniosku do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

Część niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę

PZT - plan zagospodarowania terenu rzut

Projekt techniczny

 • Projekt konstrukcyjny: konstrukcja stalowa oraz konstrukcja żelbetowa           

– projektowane podstawowe rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

– określenie geometrii konstrukcji                                                                       

– określenie podstawowych rozwiązań materiałowych                                              

Projekt techniczny nie zawiera szczegółów konstrukcyjnych (projektu wykonawczego)

 • Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych                                                                  

– zimna i ciepła woda ogólnego przeznaczenia                                                               

– kanalizacja sanitarna                                                                                                               

– kanalizacja deszczowa                                                                                                                           

– instalacja gazowa                                                                                                                     

– centralne ogrzewanie                                                                                                                            

– wentylacja grawitacyjna                                                                                                        

– wentylacja mechaniczna                                                                                           

 • Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych                                                                             

– oświetlenie ogólne i gniazd wtykowych jednofazowych                         

– oświetlenie miejscowe, awaryjne i bezpieczeństwa                                                 

– instalacja siły gniazd wtykowych                                                                                        

– instalacja odgromowa, uziemiająca, połączeń wyrównawczych

Geometria hali z suwnicą

Ile trwa wykonanie projektu budowlanego do uzyskania na budowę?

W zależności od złożoności inwestycji czas prac projektowych może wynieść od 1 miesiąca do nawet dwóch lat w przypadku skomplikowanych inwestycji, takich jak baseny, aquaparki, centra handlowe i tym podobne.

W przypadku standardowej realizacji hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni do 3000 m2 oraz niewielkim budynkiem biurowym czas wykonania projektu budowlanego wynosi od około 2 do 3 miesięcy. Do tego terminu należy doliczyć termin administracyjny wynoszący 65 dni. W tym czasie Urząd powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę lub wnieść uwagi do projektu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się ile trwa budowa hali stalowej koniecznie zapoznaj się z naszym tematem blogowym: Ile trwa budowa i montaż hali stalowej?

Podsumowanie

Odłączenie projektu technicznego od projektu architektoniczno-budowlanego wpływa znacząco na skrócenie czasu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, ale nie zwalnia z obowiązku opracowania projektu technicznego. To jego dokładne opracowanie wpływa na finalny koszt budowy. Dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych jest niezbędny dla poprawnej funkcjonalności hali stalowej, budynku biurowego oraz innych obiektów budowlanych. Wybierając architekta, który zająć ma się zaprojektowaniem hali, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy specjalizuje się w projektowaniu dla przemysłu. Dobór niestandardowych rozwiązań oraz zabezpieczeń może istotnie zwiększyć koszt budowy. Polecam wybierać biuro projektowe, które zatrudnia zarówno konstruktorów, jak i architektów. Doświadczenie oraz dobra współpraca projektantów jest kluczem poprawności projektu oraz czymś, co spaja cały projekt, ograniczając ryzyko kosztownych błędów projektowych. Musisz mieć świadomość, że projektowanie to bardzo zawiły i skomplikowany proces, należy wziąć pod uwagę parametry gruntu rodzimego, w przypadku słabych parametrów należy zaprojektować wzmocnienie podłoża. W zależności od zastosowanego rozwiązania koszt ten może wynieść od kilku tysięcy do nawet kilku milionów. Innym ważnym czynnikiem jest występowanie szkód górniczych na terenie inwestycji, dobór odpowiedniego systemu przeciwpożarowego, przystosowanie konstrukcji do dodatkowych, technologicznych obciążeń oraz zaprojektowanie odpowiednich podkonstrukcji pod drzwi, bramy oraz okien.

Opracowanie przygotował Przemysław Szalek, dział ofertowania oraz realizacji.

Ostatnie wpisy